Skolehagesatsingen
Kristin Hermansen

Alle skoler fortjener egen skolehage!

Mange har spørsmål om hvordan Skolehagesatsisngen i Bergen fungerer, derfor har vi samlet informasjon om det praktiske og organisatoriske. Intensjonen er å dele erfaringer med andre deler av landet. Og selvfølgelig å dele informasjon med skoler i Bergen som ønsker seg egen skolehage eller vil videreutvikle den de har i dag. Om noen har spørsmål eller vil slå av en prat, må dere gjerne ta kontakt med Bybonde Kristin Hermansen på mail eller telefon. 

Matglede og matkunnskap for barn og lærere

De siste årene har 33 skoler (og ni barnehager!) i Bergensområdet kommet i gang med sine egne kjøkkenhager. 21 av skolene er kommunale, 12 er Montessori-skoler. Dette er en satsing Bybonden i Bergen er utrolig stolt av! Målet er at alle barne- og ungdomsskoler i Bergensregionen (og gjerne så mange som mulig i Vestland!) skal ha gode, veletablerte skolehager som en integrert del av skolehverdagen. Vi håper også at mange flere barnehager skal dyrkes i årene fremover.

I Bergen har vi hatt en skolehagesatsing siden 2021. Dette er et samarbeid mellom Bybonden i Bergen, Bergen kommune, lokale produsenter og leverandører. Alle de offentlige skolene kan søke om en egen skolehage. I Bergens skolehageprogram får man en oppstartspakke det første året, og deretter en oppfølgingspakke de to påfølgende. Etter tre år skal skolene stå på egne bein og drifte skolehagen sin selv.

Fornøyd med resultatet av arbeidet!

Lærere i et utendørs klasserom

Det å delta i skolehagesatsingen er forpliktende for skolene. Vi ser at de beste skolehagene oppstår der initiativet til skolehage kommer fra ledelsen ved skolen. Når rektor aktivt går ut og sier at “hos oss jobber vi med skolehage”, blir arbeidet med skolehagen både enklere og gøyere. Det er viktig at lærerne får avsatt utviklingstid til å jobbe med sine fag i tilknytning til skolehagen. Det er viktig at alle voksne ved skolen føler mestring, og det er avgjørende at skolehagen ikke blir “nok et prosjekt man må gjennom”. Skolehagen er et utendørs klasserom man kan være i hele året!

Skolehagen på Vadmyra skole er full av liv!


“Mange elever var innom på eget initiativ for å vanne og stelle i sommerferien. Vi bare gleder oss til neste sesong!”

Lærer i skolehagesatsingen

Hva er en oppstart- eller oppfølgingspakke?

En oppstartspakke her i Bergen består av fem dyrkekasser, fem bærbusker, jord og gjødsel, trillebår og alt nødvendig redskap, pluggplanter, settepoteter og frø. Oppfølgingspakkene inneholder pluggplanter, settepoteter, frø, gjødsel og påfyll av jord. Det første året med oppfølging får skolen også to frukttrær. Inkludert i både oppstarts- og oppfølgingspakken får skolene et seminar på våren samt tre besøk av Bybonden. Disse besøkene tilpasses hver skoles behov og ønsker! 

Skolehagene tilpasses hver skole
Skolehageseminaret gir lærerne et dyrkefellesskap 

Skolehageseminaret er gøy! Hver vår, før dyrkesesongen tar til, arrangerer vi et seminar for alle skolene i satsingen. For å motvirke at den ene ildsjelen som alle skoler har skal stå alene med skolehagen, ber vi alltid skolene sende dem som gjerne vil, men ikke helt får det til, på seminaret. Vi ønsker at hver skole sender minst to deltakere, gjerne flere. Selve seminaret går over en halv arbeidsdag. Bybonden holder et innlegg og minikurs om grønnsaksdyrking på Vestlandet, mens resten av innholdet består av kompetanse som skolene har selv. Skolehagene er tilpasset hver enkelt skole, og der noen gjerne bruker den til naturfagundervisning og mat og helse, har andre skoler valgt å ha en kasse til hvert trinn, mens andre igjen bruker den til alle fag for et klassetrinn. Vi velger ut minst tre skoler med ulike skolehager som presenterer sine skolehager på seminaret og hvordan de har koblet arbeidet til læreplanen. Som avslutning på dagen går vi ut i Bybondens hage og ser på og snakker om ulike dyrkingsteknikker. Vi opplever at det er veldig verdifullt og nyttig for skolene å få innblikk i hvordan andre jobber med sine skolehager.

Tunge løft i etablering av skolehagen!
Bybonden og viktige samarbeidspartnere

I skolehagesatsingen står Bybonden for dyrkekompetansen. Anleggsgartnermester Wikholm har levert jord og dyrkekasser, det lokale Toppe Gartneri leverer planteskolevarer, plugger og frø, mens Felleskjøpet-butikken på Kokstad har stått for redskapene. Når skolehagene skal etableres kommer Wikholm med alt utstyret mens Bybonden setter opp og planter sammen med elevene. De to gjenstående besøkene av Bybonden velger skolene selv når de skal ha, og hva de skal brukes til. Noen ganger er Bybonden med både på luking før ferien og potetopptaking på høsten, mens andre ganger fikser skolene alt selv og bruker sine to Bybondebesøk til for eksempel dyrkekurs for lærerne og et hageplanleggingskurs med elevene. Vi mener aldri noe om hvordan besøksdagene brukes. Det er skolene som skal implementere sine skolehager, og vi tror de vet best selv hva de trenger hjelp til.

Tverrfaglig, utendørs, aktivt og gøy klasserom for barna! 

Bybonden i Bergen får gode tilbakemeldinger på skolehagens rolle i en skolehverdag. Dette er en viktig tverrfaglig arena hvor barn lærer om dyrking og mat. Skolehagen er matauk, men det er også inkludering, mestring, fellesskap, sosial kompetanse, entreprenørskap, matematikk, norsk, engelsk, RLE, mat og helse - og mye mye annet. I LK20 har tema som bærekraft, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap fått plass. Et utendørs klasserom i form av skolehage vil være en god hjelp til å nå målene som er satt, og så langt har mange tusen elever i bergensskolen fått oppleve mestring og matproduksjon i et utendørs klasserom. 

Mye glede! 
Organisering, finansiering og egeninnsats

Skolehagesatsingen i Bergen har til nå vært finansiert av Bergen kommune. I 2021 og 2022 satte kommunen av 200.000 kroner til skolehagene, mens det i 2023 ble bevilget 300.000 kroner. Altså har skolehagen totalt sett fått 700.000 kroner av kommunen. Bybonden og de andre aktørene som bidrar gjør dette til kostpris, og andelen egeninnsats er veldig høy. Det er Bergen kommune som tar imot søknadene om skolehage og som avgjør hvem som får hvilken pakke, mens Bybonden og samarbeidspartnerne er ansvarlig for alt arbeidet med etablering og oppfølging gjennom sesongen

I 2024 fikk ikke skolehagene plass på kommunens budsjett. Per i dag er skolehagene helt uten finansiering. Dersom vi ikke får politikerne på bedre tanker eller klarer å finne en alternativ finansiering, vil alle Bergens skolehager stå helt på egne ben denne sesongen. Det er bare en håndfull skoler som har vært gjennom tre år i denne satsingen, og vi er veldig bekymret, spesielt for de skolene som hadde oppstart i fjor.

Det er mange som ønsker seg egen kjøkkenhage i både skoler og barnehager, og Lystgården med Bybonden i Bergen jobber hardt for å gjøre dette mulig. Å gi barn kunnskap og erfaring med mat og dyrking gir dem en kompetanse som blir verdifullt livet gjennom - man spiser tross alt hver eneste dag.

Følg med på hva Bybonden i Bergen gjør her: 

Instagram

Facebook

Kunnskap og inspirasjon